Máy khoan 13mm DS4011 (21567605) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/21567605
Name Máy khoan 13mm DS4011
Code 21567605
Type Standard
Brand
Category Công cụ dụng cụ
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Pcs (Pcs)
In Stock 0.00