Dây hàn lõi thuốc HyunDai SF71 AWS E71T-1C, phi 1.2mm 15kg/cuộn (92790311) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/92790311
Name Dây hàn lõi thuốc HyunDai SF71 AWS E71T-1C, phi 1.2mm 15kg/cuộn
Code 92790311
Type Standard
Brand
Category
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Kg (kg)
In Stock 0.00