Que hàn Tig T50, đường kính 2,4mm (25413921) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/25413921
Name Que hàn Tig T50, đường kính 2,4mm
Code 25413921
Type Standard
Brand
Category
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Kg (kg)
In Stock 0.00